Tuesday, December 17, 2013

Konkursi, Kriminal i Korupcija: Rad Kancelarije za Dijasporu pod lupom

Organizacija 28. Jun je veoma zabrinuta usled ozbiljnih neregularnosti koje su pratile konkurs za organizacije iz dijaspore od strane Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

- Konkurs je bio objavljen samo 4 dana pre isteka roka za podnošenje predloga.

- Krajnji rok za podnošenje predloga bio je u nedelju 26. oktobra, koji pada na vikend, kada je Kancelarija zatvorena. To znači da ako je neko želeo poslednji dan konkursa da dostavi predlog, to nije bilo moguće.Kada smo pitali Kancelariju u vezi sa našim nedoumicama oko datum predaje, oni su odgovorili da je poslednji dan za predaju zapravo ponedeljak 28. oktobar, što je po njihovom mišljenju potpuno "logično" ukoliko rok za predaju pada na neradan dan.

- Prema propisanim pravilima za kvalifikaciju za konkurs (koja su bila obrisana sa sajta Kancelarije, ali mi smo ih sačuvali i biće prikazana u nastavku) organizacija je morala da poseduje registraciju koja je morala biti prevedena na srpski jezik,napisana ćiriličnim pismom i sertifikovana od strane državne vlasti zemlje u kojoj je organizacija registrovana.

- Predviđeni projekat mora biti završen do 27.4.2014. i trajati najviše 6 meseci, ali projekti kojima je dodelje novac nisu bili poznati do polovine decembra, a osvojeni novac neće biti poslat do kraja decembra. Ovo smanjuje dužinu projekta za 2 meseca, odnosno 1/3 projekta od dozvoljene dužine. Ovo remeti sve predloge projekta s obzirom da je, prema pravilima konkursa, projekat sastavljen od nedeljnih planova, koji zbog zakašnjenja od strane Kancelarije ne mogu biti realizovani.

- Kada su nasi članovi zvali Kancelariju, kako bi se informisali o položaju i kotiranju projekta kao i o tome da li su druge organizacije predale potrebnu dokumentaciju, rekli su nam da smo "dosadni" i da "Srbija nije Afrika" i da će se pravila poštovati.U jednom trenutku jednom od naših članova je rečeno da će završiti u zatvoru ukoliko zloupotrebimo virtuelna novčana sredstva koja nikada nismo ni primili.

- Posle objavljivanja koji su projekti dobili novac, Kancelarija za dijasporu je odbila da javno prikaže navodno regularno dokumentaciju organizacija kojima je novac dodeljen. Projekat 28.Juna nije dobio novac, a jedini odgovor Kancelarije bio je da je naš projekat "prezahtevan".

Vodeći se ovim činjenicama, verujemo da je konkurs bio namešten od samog početka. Kratkoročna obaveštenja u kombinaciji sa netačnim kranjim rokom, su precizno osmišljena kako bi zavarala ljude i više su nego očigledni pokazatelji neregularnosti konkursa kao i diskutabilnog rada Kancelarije i njenih vodećih ljudi.Potrebnu dokumentaciju je skoro nemoguće pribaviti za tako kratak period, a organizacija 28.jun je izvela niz "čuda" kako bi priložila sve što je potrebno na vreme. Drugi aspekti konkursa, vremenske nedoslednosti koju smo već pominjali,kao i ratoborno ponašanje članova Kancelarije, ukazuju na to da je konkurs samo paravan su za zloupotrebu državnih sredstava. Organizacije koje su dobile novac su pretežno iz Srbije ( iako je ovaj konkurs za organizacije iz dijaspore) a drugi učesnici iz dijaspore su bile sumnjive organizacije. Projekat kome je odobreno najviše sredstava je Udruženje"Moraca Rozafa" Skadar, koje je srpska organizacija zasnovana u Albaniji. Smatramo da je krajnje nemoguće da je albanska vlada sertifikovala ćirilični prevod njihove registracije u roku od 4dana.

Zašto Srbe treba da zabrinjava poslovanje ove Kancelarije?

Srpska dijaspora šalje 5 milijardi dolara u Srbiju godišnje, sto je 15% od bruto domaćeg proizvoda.Imati korumpiranu Kancelariju odredjenu za saradnju sa 5 miliona Srba koji žive van Srbije je krajnje opasno i ne samo sto unistava veze izmedju njih već dovodi do odustajanja i nepoverenja kod Srba iz dijaspore koji su spremni da pomognu i investiraju u rodnu zemlju.Ako jedna organizacija prođe kroz sve neophodne korake kako bi dobila potrebnu dokumentaciju za učešće, onda ista pravila treba da važe za sve učesnike konkursa. Nekorumpirani državni organ koji saradjuje sa dijasporom je prvi i osnovni zahtev za izgradnju poverenja kako bi doveo do ekonomske pomoći i investicija neophodnih Srbiji.

Sledeći korak:

Zahtevamo zamrzavanje sredstava namenjenih za konkurs, dok se ne ispita regularnost konkursa i takođe da dokumentacija organizacija kojima je dodeljen nobac bude dostupna javnosti, kako bi se utvrdila validnost. Ukoliko Kancelarija za dijasporu i saradnju sa Srbima ne pristane na ovo i nastavi sa svojom korupcijom, 28.Jun će preduzeti sve potrebne korake kako bi osigurali smenu ovog kancerogenog rukovodstva.28. Jun is concerned over the severe irregularities which arose from the biannual Office of the Diaspora's contest for Diaspora organizations.

- The competition was announced only 4 days before the deadline to submit the proposal.

- The final date to submit the proposals was Saturday Oct 26, which is a weekend and the office is closed. So if someone went to submit the project on the final day it would be impossible. When we asked the office about this they said the last day was in fact Monday Oct 28 because this is "logical" if the due date is on a weekend.

- According to the rules of eligibility for the competition (which have since been deleted from the Office's website - but we saved them and show below) the organization had to have their registration translated into Cyrillic and then certified by the federal government of the country the organization is registered in.

- The proposed project was to be completed by 27.4.2014 and be a maximum of 6 months in length but the winners weren't announced until mid December and the money won't be distributed until the end of December. This cuts off 2 months or a 1/3 of the allowed project length. This disrupts all the proposals since the the rules stated weekly plans for the entirety of the project were to be included.

- When our members called to check on how the grading of the project was going and if other organizations had submitted the nearly impossible documentation needed to be eligible, we were told we were being "annoying" and that Serbia "isn't Africa" and rules will be respected. At one point one of our members was threatened with jail time if we should misuse the hypothetical funds which we never ended up receiving.

- After announcing the winners, the Office refused to show that the winning bids had all the documentation needed to be eligible. 28. Jun's bid did not win and the only explanation we got was that the project was "too big".

Due to these facts we believe the competition was clearly fixed from the beginning. Such ridiculously short notice, combined with a deadline date designed to trick people by it being on a day the office is not open are definite hallmarks of foul play. The documentation needed is nearly impossible to acquire in this time period and 28. Jun performed numerous miracles to submit an eligible application on time. Other aspects of the project, such as the inconsistent duration period which we noted above and the belligerent behavior of members of the Office indicate a charade designed to disguise the misuse of state funds. The winners once announced, were mostly from Serbia (despite this being a competition for diaspora organizations) and the others were mostly obscure organizations from the Diaspora. The highest winning bid went to Udruzenje "Moraca Rozafa" Skadar which is a Serbian organization based in Albania. We find it extremely unlikely the Albanian government certified the Cyrillic translation of their registration in 4 days.

Why should Serbs care about the actions of this Office?

The Serbian Diaspora sends $5 billion back to Serbia annually, which is nearly 15% of the country's GDP. Having a corrupt office in charge of dealing with the 5 million Serbs who live outside Serbia not only strains relations but builds distrust in Diaspora Serbs looking  to help and invest into their motherland. If one organization goes through the difficultly of completing all necessary steps to submit an eligible proposal the same rule should apply to all other entrees. A corruption-free organ of the government which deals with the Diaspora is paramount in building trust which would bring economic investment into Serbia.

Next step:

We are asking for a freeze on the distribution of funds until the competition is investigated and we are asking that all winning applications be made public along with the documentation required which would make their proposals eligible. Should the Office of the Diaspora not comply and continue with their corrupt practices 28. Jun will take all necessary measures to see the cancerous leadership is removed.